Skip to content

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του career4u.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Η περαιτέρω χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου ισοδυναμεί με ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας career4u.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

1. Γενικοί Όροι

Η ιστοσελίδα career4u.gr είναι μία σελίδα αγοράς υπηρεσιών που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «Ανδριώτη Αικατερίνη, Career4U, Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Η εταιρεία «Ανδριώτη Αικατερίνη, Career4U, Επαγγελματικός Προσανατολισμός» εδρεύει στο Αίγιο, επί της οδού Γρηγορίου Ε’ 52 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 152351581 και Δ.Ο.Υ. Αιγίου, έχει ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@career4u.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 6977 085 431, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Πάγιος σκοπός της εταιρείας μας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση καθώς και η ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. H παρούσα ιστοσελίδα μαζί με το λειτουργούν σε αυτήν ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές των υπηρεσιών ηλεκτρονικά.

Ο επισκέπτης/χρήστης που αποδέχεται τους παρακάτω όρους, συναποδέχεται και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα και με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679, εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα ή στις πλατφόρμες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop) ή συλλέγονται από αυτοματοποιημένα συστήματα που λειτουργούν στην ιστοσελίδα ή στις πλατφόρμες αυτές. O επισκέπτης/χρήστης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συμφωνεί με τους όρους της.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες και καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα ή μέσω ενημερώσεων που αναρτώνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι συμβάσεις δια του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και της επωνυμίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικής σελίδας (URL), του διακριτικού τίτλου, των σημάτων, των λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογισμικού, ρυθμίσεων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) career4u.gr είναι νομότυπα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως όνομα χώρου (domain name). Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, μεταποίηση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, τα σήματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την ηλεκτρονική σελίδα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν αλλά και στους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, η Εταιρεία χορηγεί στον επισκέπτη/χρήστη, για τις ανάγκες χρησιμοποίησης της ιστοσελίδας, ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. Ως εκ τούτου ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της εταιρείας.

3. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δυνατότητες πληροφόρησης και συναλλαγών. Η εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

4. Ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος career4u.gr

4.1. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ως εκ τούτου υποχρεούται ο επισκέπτης/χρήστης να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία των υπηρεσιών του ή που περιορίζουν τη χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος από τρίτους.

Ενδεικτικώς, ο επισκέπτης/χρήστης με το παρόν εγγυάται:

Ότι δεν θα παραβιάζει οποιoδήποτε άρθρο της κείμενης νομοθεσίας, διατάξεως, κανονισμού και καταστατικού.
Ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση και μετάδοση πληροφοριών συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή προσβλητικών και για την Εταιρεία και για τρίτους. Θα απέχει επίσης από κάθε δημοσίευση περιεχομένου, που είναι παράνομο, απειλητικό, άσεμνο, χυδαίο, που δύναται να συνιστά παραβίαση της προστασίας της προσωπικότητας και του απορρήτου τρίτου προσώπου ή που εκφράζει διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, τη σωματική ανικανότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.
Ότι θα απέχει από κάθε ενέργεια που θα παραβιάζει το όνομα, το λογότυπο, το εμπορικό σήμα, την ευρεσιτεχνία, το εμπορικό απόρρητο και τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Εταιρείας και των τρίτων.

4.2. Περαιτέρω αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του λογαριασμού του χρήστη, χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση για κάθε ζημία που προκαλείται από αδικοπρακτική συμπεριφορά του.

4.3. Ο χρήστης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του και των στοιχείων πρόσβασης σε αυτόν, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους και φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από παράλειψη της υποχρέωσής του αυτής διαφύλαξης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

4.4. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για κάθε ενέργεια και εργασία που εκτελείται από τον λογαριασμό του. Οφείλει επομένως να διασφαλίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο οποιοσδήποτε άλλος κατ’ εξουσιοδότησή του χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για να απολαύσουν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμμορφώνονται με όλες τις προβλέψεις αυτής της συμφωνίας καθώς και με κάθε εφαρμοστέα διάταξη νόμου του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που σχετίζονται με τη λήψη, αποθήκευση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων και καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

4.5. Ο χρήστης:

α) Φέρει την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια και την ποιότητα των δεδομένων που καταχωρεί στην ιστοσελίδα και δη στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

β) Έχει την υποχρέωση να αποτρέπει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα με τα καταχωρημένα από αυτόν στοιχεία και να ενημερώνει την Εταιρεία σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται χρήση χωρίς εξουσιοδότηση ή ειδική άδεια.

4.6. O χρήστης ευθύνεται πλήρως για κάθε λανθασμένη – κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων – καταχώριση στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας καθώς και για κάθε λανθασμένη καταχώριση στοιχείων στο σύστημα πληρωμής της τράπεζας που μπορεί να ζημιώσει αυτόν χωρίς καμία υπαιτιότητα της Εταιρείας, κατά της οποίας δεν δύναται να προβάλει καμία αξίωση εξ αυτού του λόγου. Ομοίως σε περίπτωση υποκλοπής των ως άνω στοιχείων πληρωμής που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας αλλά σε κενό του λογισμικού προστασίας του χρήστη από ιούς, ευθύνεται απολύτως ο τελευταίος.

4.7. Ο χρήστης έχει την ευθύνη, μετά την εγγραφή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος να καταχωρίσει ο ίδιος ορθώς τα αιτούμενα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ατομικά του στοιχεία.

5. Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει καμία υποχρέωση ως ακολούθως:

5.1. Δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία.

5.2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Αντιθέτως, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του e-shop, καθώς και την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσίες με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ή άλλων λαθών, που έχουν προκύψει ακούσια.

5.3. Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο και θα προέρχεται από την παραβίαση των ως άνω υπό 2 όρων.

5.4. Δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων η οποία γίνεται από τον επισκέπτη/χρήστη, χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας, καθώς και των λοιπών γενικών όρων όπως περιγράφονται ανωτέρω και κατωτέρω.

5.5. Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λανθασμένη – κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος – καταχώριση στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του χρήστη καθώς και για κάθε λανθασμένη καταχώριση στοιχείων στο σύστημα πληρωμής της τράπεζας που μπορεί να ζημιώσει τον τελευταίο χωρίς καμία υπαιτιότητα της εταιρείας, ούτε στην περίπτωση υποκλοπής των ως άνω στοιχείων πληρωμής που δεν οφείλεται σε σφάλμα του λογισμικού της πλατφόρμας της τελευταίας.

5.6. Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων από τον χρήστη καθώς και από οποιαδήποτε εκ μέρους τους ψευδή βεβαίωση ή δήλωση.

5.7. Δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης από την χρήση των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών της, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

5.8. Δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών της Ιστοσελίδας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή / και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Φέρει απλώς την ευθύνη της άμεσης ή της ταχύτερης δυνατής αποκατάστασης της λειτουργίας της ιστοσελίδας σε κάθε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.

6. Αγορά υπηρεσιών

Δικαίωμα αγοράς υπηρεσιών έχουν άτομα με συμπληρωμένο το 18 έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση ψευδών ή αλλοιωμένων στοιχείων η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη. Η αγορά υπηρεσίας ισχύει αφότου συμπληρωθούν τα απαιτούμενα πεδία στην φόρμα ηλεκτρονικής παραγγελίας του career4u.gr. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίνεται απαραίτητο να αναγνωστούν και να κατανοηθούν οι όροι χρήσης καθώς και να γίνει η αποδοχή τους. Ακύρωση ή και αλλαγή της αγοράς υπηρεσίας γίνεται μόνο αφού έχει ενημερωθεί έγκαιρα η Εταιρεία με τηλ. 6977 085 431 ή email στο info@career4u.gr πριν την πραγματοποίηση της συνεδρίας.

7. Τιμοκατάλογος

Οι αναρτημένες τιμές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα βρίσκονται πάντα σε ευανάγνωστη θέση πλησίον της κάθε υπηρεσίας. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, όπως η εταιρεία κρίνει απαραίτητο. Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. (24%). Ο αγοραστής με την επιβεβαίωση της αγοράς υπηρεσίας οριστικοποιεί ότι θα λάβει την υπηρεσία συνεδρίας στην τιμή που αποδέχτηκε ακόμα κι αν τροποποιηθεί η τιμή του υπηρεσίας σε μέλλοντα χρόνο. Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ως προς την τιμή του προϊόντος η εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα τον αγοραστή και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά υπηρεσίας.

8. Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμής των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση κάρτας πιστωτικής/χρεωστικής δια μέσου του συστήματος τράπεζας που στην εκάστοτε χρονική στιγμή η εταιρεία διαθέτει ανοιχτό στην ιστοσελίδα της.

Για την έκδοση τιμολογίου απαιτούνται να καταχωρηθούν στην αντίστοιχη λειτουργούσα πλατφόρμα ή να αποσταλούν με e-mail στην εταιρεία τα πλήρη στοιχεία του προς ον η έκδοση του ως άνω παραστατικού, συμπεριλαμβανομένου του Α.Φ.Μ. και της Δ.Ο.Υ φορολογίας του, της διεύθυνσης τιμολόγησης, του τηλεφωνικού του αριθμού και του επαγγέλματός του.

9. Ασφάλεια συναλλαγών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα της ή της παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται ορθά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα career4u.gr.

10. Αγορά Υπηρεσιών και Προστασία Καταναλωτή

Οι αγορές υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συμβάσεις πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4512/2018 και την κωδικοποίησή του με την με αρ. 5338/17-1-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 40)).

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων θα επιλύεται στα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

‘Όταν η ιστοσελίδα career4u.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει το περιεχόμενό της και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τους παρόντες όρους χρήσης. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τους όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο των παρόντων όρων ή της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική δύναται να τροποποιείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Back To Top